Leveringsvoorwaarden

Voor ons zijn tevreden klanten erg belangrijk en staat goed advies en service hoog in het vaandel. Ook buiten de garantietermijn zullen we er alles aan doen om eventuele defecten voor u op te lossen tegen zo laag mogelijke kosten. Om te zorgen dat de wederzijdse verwachtingen overeenkomen zijn er een aantal regels opgesteld die voor iedere overeenkomst gelden. Mochten er onduidelijkheden zijn of als u klachten heeft kunt u bellen met 0183 – 61 96 25 of schriftelijk contact met ons opnemen. Wij zullen uw klacht serieus behandelen en zoeken naar een goede oplossing.

Leveringsvoorwaarden.

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken Rivierenland op 30 juni 2005

Begrippen
Firma Saarberg zal in het navolgende worden aangeduid als de leverancier.

Onder opdrachtgever c.q. koper wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door de leverancier, zoals in de Leveringsvoorwaarden bedoeld. In het navolgende zal de opdrachtgever worden aangeduid als wederpartij.

Artikel 1: Toepasbaarheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van de leverancier en maken deel uit van de tussen leverancier en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst
 2. De leverancier is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de wijzigingen, dient hij dit schriftelijk binnen veertien dagen na invoering van de wijzigingen aan leverancier te melden. Bij gebreke daarvan gelden de gewijzigde voorwaarden.
 3. Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Algemene voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen leverancier en wederpartij voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten komt tot stand wanneer de betreffende opdracht door leverancier schriftelijk of mondeling is ontvangen.
 2. De door leverancier aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en zo veel mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven.

Artikel 3: Prijzen

 1. De prijzen op de website worden vermeld in Euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Onvoorziene prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering, kunnen door leverancier worden doorberekend.
 3. Leverancier is gerechtigd om aan de wederpartij in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de wederpartij worden gefactureerd.

Artikel 4: Uitvoering en levering

 1. De leverancier streeft ernaar de goederen te leveren binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling, mits de bestelling vóór 15.00 uur is geplaatst en de goederen voorradig zijn. In geval van aangevraagde diensten zal de leverancier in overleg met de wederpartij een afspraak plannen en de wederpartij zal er voor zorgen op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. Bij niet nakomen van de afspraak kunnen er kosten in rekening worden gebracht. De leverancier zal de wederpartij berichten indien voornoemde levertijden zullen worden overschreden. Overschrijding van de levertijden door de leverancier geeft aan de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding noch het recht de overeenkomst met de leverancier te ontbinden dan wel nakoming of afname te weigeren.
 2. Indien er sprake is van een tijdelijke geldigheidsduur van de aangeboden goederen en/of diensten c.q. de prijs waartegen de goederen en/of diensten worden aangeboden, wordt deze beperking door de leverancier duidelijk vermeld.
 3. Aan de aangeboden goederen en/of diensten is een zichttermijn verbonden van zeven werkdagen, vanaf de dag na ontvangst van de goederen en/of diensten door de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Tijdens de zichttermijn heeft de wederpartij een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, behoudens de kosten van retourzending, de ongeopende en onbeschadigde goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden goederen geen gebruik wordt gemaakt. Eventueel al door de wederpartij voldane facturen zullen in een dergelijke situatie binnen dertig dagen nadat de wederpartij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, aan de wederpartij worden terugbetaald.
 5. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten worden duidelijk in het aanbod vermeld.
 6. De leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van goederen en/of aangevraagde diensten.
 7. De leverancier zal zich ervoor inspannen dat de goederen en/of diensten, behoudens de door de fabrikanten doorgevoerde wijzigingen in de samenstelling en/of assortiment van de aangeboden goederen, voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 8. Als plaats van levering geldt het adres van de wederpartij dat het laatst aan leverancier is kenbaar gemaakt, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Per zending kan door de wederpartij slecht één afleveradres worden opgegeven tenzij anders overeengekomen.
 9. Bij een onjuist afleveradres kunnen er kosten in rekening worden gebracht en zal er door de leverancier een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Artikel 5: Transport

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering bij de leverancier. Na acceptatie door de wederpartij, neemt deze dit over, zoals wettelijk is vastgelegd.

Artikel 6: Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van de leverancier binden deze niet.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 3. Een bestaande overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met wederzijdse instemming van leverancier en wederpartij.
 4. Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7: Betaling en annulering

 1. De betaling door de wederpartij dient binnen de gestelde betalingstermijn, welke vermeldt staat op de factuur te worden voldaan op de bankrekening van de leverancier. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan de leverancier de wettelijke interest van de wederpartij vorderen en eventuele kortingen laten vervallen.
 2. Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van de wederpartij. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op wederpartij verhaald worden.
 3. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
 4. De leverancier kan verlangen dat (een deel van) de overeenkomst vooruit wordt betaald.
 5. Annulering kan kosteloos binnen 7 werkdagen en uitsluitend voor de levering. Maatwerk is uitgesloten van annulering.
 6. Bij annulering na 7 werkdagen zal 45% van het aankoopbedrag gefactureerd worden om de leverancier schadeloos te stellen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot aan het moment van betaling door de wederpartij van al hetgeen de wederpartij met inbegrip van rente en kosten aan leverancier is verschuldigd ter zake de geleverde goederen. Het is de wederpartij verboden te beschikken over de goederen die, krachtens het eigendomsvoorbehoud, eigendom van leverancier zijn. In het kader van de normale bedrijfsuitvoering is de wederpartij wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen.
 2. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, dan wel uit handelingen van de wederpartij anderszins blijkt dat de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier niet kan of zal voldoen, is de wederpartij verplicht de aan leverancier op grond van het vorige lid toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek aan leverancier terug te geven.

Artikel 9: Garantiebepalingen

 1. Uitgangspunt is dat wij bij defecte apparatuur de wederpartij zo ver mogelijk tegemoet komen. Wij begrijpen dat u afhankelijk bent van de hulpmiddelen en dat bij uitval hiervan u zeer gehinderd wordt. Wij bieden daarom de mogelijkheid van een vervangend product die naar onze mening deze hinder wegneemt. Het is dus mogelijk dat u tijdelijk een ander type product te leen krijgt gedurende de reparatieperiode.
 2. De garantie op de geleverde goederen van KobaVision bedraagt 24 maanden. Waarbij de eerste 12 maanden aan huis. Goederen die wij van anderen betrekken kunnen een andere garantieperiode hebben. Wij zullen altijd duidelijk vermelden wat de garantieperiode is. Ook zullen wij buiten de garantieperiode er alles aan doen om het defect te verhelpen tegen zo laag mogelijke kosten. Het is dus raadzaam om bij een defect na de garantieperiode contact met ons op te nemen.
 3. Aanspraak op garantie vervalt als de producten worden geopend of worden gebruikt met componenten of onderdelen die niet door de leverancier zijn vrijgegeven voor toepassing. Schade door onkundig gebruik, valschade, vervuiling, schade door blikseminslag valt niet onder de garantie.

Artikel 10: Overmacht

 1. Overmacht is een omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst verhinderd die niet is toe te rekenen aan leverancier. Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, brand, storing aan en verlies van apparatuur of hulpmiddelen.
 2. Tijdens overmacht wordt de verplichting van leverancier tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is deze gerechtigd door haar gepresteerde c.q. te presteren deel afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1.  De leverancier is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • overmacht, zoals in artikel 10 is omschreven
  • daden en nalatigheden van leverancier, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld
  • De leverancier zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van de wederpartij te vergoeden.

Artikel 12: Geschillen

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen voor zover wettelijk is toegestaan voor de Burgerlijke Rechter van de statutaire vestigingsplaats van leverancier, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt.

Datum: 30 juni 2005